11.9.17

Gŵyl Cerdd Dant Llandysul 2017

Cofrestru

Cofiwch fod y drefn newydd o gofrestru ar-lein yn weithredol eleni ar gyfer cystadlu yng Ngŵyl
Cerdd Dant Llandysul a'r Fro 2017.

Dyddiad cau cofrestru i gystadlu yw 1af, Hydref, 2017.


Ffurflen gofrestru ar wefan Cymdeithas Cerdd Dant Cymru


-------
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ar ddydd Sadwrn, 7fed o Hydref, 2017 am 2:00 o'r gloch yng Nghanolfan Fowlio, Maes Parcio San Pedr, Caerfyrddin (SA31 1QP) dan Lywyddiaeth a gwahoddiad Llywydd y Gymdeithas - Meinir Lloyd (Maesaleg).

Croeso cynnes i bawb - dewch i gefnogi.

12.7.17

Logo'r Ŵyl


Llongyfarchiadau mawr, a diolch hefyd i Erin Roberts, Blwyddyn 9, Ysgol y Moelwyn, am ddylunio logo buddugol ar gyfer Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018.Ar ôl i feirniaid y gystadleuaeth ddewis cynllun Erin, mi gafodd y logo ei orffen yn broffesiynol gan Steven Edwards, a'i gyflwyno mewn gwahanol ffurfiau ar gyfer gwahanol ddefnydd. Diolch yn fawr iddo yntau hefyd.
Gobeithio eich bod yn cytuno'i fod yn gynllun trawiadol ac effeithiol.

8.6.17

Bash yn y Beudy

Lluniau sâl ond noson arbennig! Diolch i bawb fu'n rhan o'r trefniadau.

Band Arall yn gwthio'r cwch i'r dwr, a'r haul dal i dywynnu
Dawnsio gwerin... o ryw fath!


Hefin a Pops wedi ymuno â'r lein-yp
"Moliannwn oll yn llo-o-on..."
Cantorion 'Tri Gog a Hwntw' yn morio; er mae'n edrych yn debycach i chwech neu saith Gog ac un Hwntw i mi...[Diweddarwyd y dudalen ar y 18fed o Fehefin 2017. Lluniau PW]

11.5.17

Cymanfa Ganu

Cynhelir Gymanfa Ganu Eglwysi Undebol Blaenau Ffestiniog a'r Cylch ar ddydd Sul Mai 21ain, yn Eglwys y Bowydd. Bydd casgliad oedfa'r bore a'r Gymanfa cael ei roi i gronfa Gŵyl Cerdd Dant Stiniog a'r Fro 2018.

10 y bore Y Parch John Owen

5.30yh Y Gymanfa.

Arweinydd- Iwan Morgan;
Organyddes- Wenna Francis Jones

Yn cynnwys eitemau gan:
Côr Meibion y Moelwyn
Y Côr Cymysg
Côr Rhianedd y Moelwyn
Disgyblion ysgolion Tanygrisiau, Maenofferen, Manod, Bro Cynfal ac Edmwnd Prys,
ac Ysgol y Moelwyn.

Croeso cynnes i bawb.