27.3.18

Noson a hanner

 
Ganol mis Mawrth, cafwyd noson i'w chofio yn neuadd WI y Blaenau.


Daeth y Parchedig Marcus Robinson i Stiniog i gynnal noson o flasu gwin, er mwyn codi arian at Ŵyl Cerdd Dant 2018. Peidiwch a chael eich twyllo gan deitl y gweinidog, oherwydd nid noson sych oedd hon o gwbl.


Cafodd y neuadd lawn gyfle i flasu tri gwydriad o win gwyn, a thri coch, yn ogystal â rowlio chwerthin wrth flasu hiwmor unigryw y Cofi rhwng bob gwydriad.


Pinot Grigio o'r Eidal oedd gwydrad cynta'r noson. 'Dwi'n eich cychwyn chi'n ysgafn', meddai Marcus, 'cyn gweithio ein ffordd trwy winoedd mwy sylweddol at crescendo ar ddiwedd y nos'.Soniodd am dymheredd cywir ar gyfer gwinoedd, gan rybuddio yn erbyn eu gweini'n rhy oer: 'Mae gwin fel pobol, wyddoch chi...'does yna ddim llawer o ogla' arnon ni pan da ni'n oer nagoes...ond wrth gynhesu, mae rhai ohonom ni'n magu aroma reit arbennig tydan..!' a chwerthin ei hochor hi efo'r gynulleidfa.


Roedd mwy o liw a blas ar yr ail win gwyn: grawnwin viognier o winllan Yalumba yn Awstralia. Ymysg y cochion oedd beaujolais-villages Ffrengig o 2015, a malbec arbennig iawn o'r Ariannin.

Annogodd ni i beidio swnian yn ormodol am brisiau gwin da, a'i bod yn werth buddsoddi punt neu ddwy yn ychwanegol weithiau, er mwyn cynyddu'r pleser:
"Mae angen mwynhau rhywfaint ar fywyd, 'toes" medda fo, "wnai fyth ddallt pam bod rhai pobol isio gwario mwy am eu claddu na maen nhw am eu byw!"
I gyd-fynd â'r gwin, cafwyd gwledd o gaws a bara, diolch i gefnogaeth hael Hufenfa De Arfon a Chaffi'r Graig Fawr.

Ar ddiwedd y noson, cafwyd ocsiwn hwyliog iawn, wrth i Marcus werthu'r poteli oedd heb eu hyfed.


Diolch i Delyth Gray am drefnu noson mor hwyliog. Mae coffrau'r Ŵyl dipyn iachach rwan, a llond 'stafall o bobol wedi cael mwynhau noson gofiadwy a gwahanol iawn i'r arfer.

 (Lluniau: Stu Gray a Paul W)


24.12.17

Mwy o'r Cyngerdd Cyhoeddi

Pwt o erthygl o rifyn Tachwedd Llafar Bro:


Roedd y Neuadd yn orlawn a chafwyd cyngerdd ardderchog oedd yn llwyfan i dalentau’r fro.Dyma Robert John Roberts, gynt o’r Manod, ond bellach yn byw ar Ynys Môn ac sy’n Gadeirydd Pwyllgor Alawon Gwerin yr Ŵyl, yn canu yn y cyngerdd.
Meddai Nesta Evans, Llan:

Roedd Neuadd Ysgol y Moelwyn dan ei sang ar y noson arbennig hon - ac i rywun nad oedd yno - cawsoch golled! 

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yw Iwan Morgan ac mae’n argoeli’n dda iawn ar gyfer yr Ŵyl Gerdd Dant a gynhelir am y tro cyntaf, yn y Blaenau ym mis Tachwedd 2018.  Llongyfarchiadau Iwan, a phawb sy’n gweithio’n galed i sicrhau llwyddiant yr Ŵyl. 

Iwan hefyd sydd wedi cyfansoddi’r Cywydd Croeso i’r Ŵyl sydd yn y Rhestr Testunau a gyflwynwyd gan Iwan i Gwenan Gibbard, Cadeirydd Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, ac a oedd ar werth yn dilyn y cyngerdd.


Awel a Tomos
Sêr y noson oedd côr plant ysgolion dalgylch y Blaenau, yno yn eu gwisg ysgol ac yn canu eu calonnau allan dan ofal Wenna a Sylvia - bendigedig! 

Edrych ymlaen am y cyngerdd nesaf fydd yn cyflwyno gwaith Robat Arwyn, ym Mehefin 2018. 

Mae’r hen dref annwyl wedi cael aml i gnoc yn ddiweddar, ond dyma noson i godi calon pawb oedd yno.
Trio

Meibion Prysor a Dylan Rowlands
Gwefan LLAFAR BRO


11.11.17

Y Cywydd Croeso

Dyma fideo o Gôr Meibion Prysor yn canu Cywydd Croeso Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a'r Fro 2018, gan Iwan Morgan, yn y Cyngerdd Cyhoeddi (14eg Hydref 2017, Ysgol y Moelwyn).

Maddeuwch y gwaith camera a sain simsan!


CYWYDD CROESO GŴYL CERDD DANT BLAENAU FFESTINIOG A'R FRO 2018

Yn wresog rhoddwn groeso
Yma i’r Ŵyl a geir ym mro
Gwythïen y lechen las,
A heddiw, mae mor addas
Datgan i ‘swyn y tannau’
Angerdd cerdd i’n bywiocáu.

O rwbel ei chwareli
Yn nyddiau heth, cododd hi
Lenorion, cerddorion ddaeth
Yn gewri drwy ragoriaeth;
Diwylliant diwydiant oedd
Yn rhodio hyd ei strydoedd.

I sain cordiau tannau tyn
Doi aelwyd ‘Llys y Delyn’
Yn fan trafod gosodiad,
A rhoddi i glws gerddi gwlad
Liaws o gyfalawon –
Rhai yn lleddf a rhai yn llon.

Do, heb os, daeth newid byd
I faeddu sawl celfyddyd,
Er y Gymraeg yma rydd
Lifeiriant i leferydd
Ei chymdogol drigolion –
Un dre’ o fil yw’r dref hon!

        Iwan Morgan