24.12.17

Mwy o'r Cyngerdd Cyhoeddi

Pwt o erthygl o rifyn Tachwedd Llafar Bro:


Roedd y Neuadd yn orlawn a chafwyd cyngerdd ardderchog oedd yn llwyfan i dalentau’r fro.Dyma Robert John Roberts, gynt o’r Manod, ond bellach yn byw ar Ynys Môn ac sy’n Gadeirydd Pwyllgor Alawon Gwerin yr Ŵyl, yn canu yn y cyngerdd.
Meddai Nesta Evans, Llan:

Roedd Neuadd Ysgol y Moelwyn dan ei sang ar y noson arbennig hon - ac i rywun nad oedd yno - cawsoch golled! 

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yw Iwan Morgan ac mae’n argoeli’n dda iawn ar gyfer yr Ŵyl Gerdd Dant a gynhelir am y tro cyntaf, yn y Blaenau ym mis Tachwedd 2018.  Llongyfarchiadau Iwan, a phawb sy’n gweithio’n galed i sicrhau llwyddiant yr Ŵyl. 

Iwan hefyd sydd wedi cyfansoddi’r Cywydd Croeso i’r Ŵyl sydd yn y Rhestr Testunau a gyflwynwyd gan Iwan i Gwenan Gibbard, Cadeirydd Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, ac a oedd ar werth yn dilyn y cyngerdd.


Awel a Tomos
Sêr y noson oedd côr plant ysgolion dalgylch y Blaenau, yno yn eu gwisg ysgol ac yn canu eu calonnau allan dan ofal Wenna a Sylvia - bendigedig! 

Edrych ymlaen am y cyngerdd nesaf fydd yn cyflwyno gwaith Robat Arwyn, ym Mehefin 2018. 

Mae’r hen dref annwyl wedi cael aml i gnoc yn ddiweddar, ond dyma noson i godi calon pawb oedd yno.
Trio

Meibion Prysor a Dylan Rowlands
Gwefan LLAFAR BRO


11.11.17

Y Cywydd Croeso

Dyma fideo o Gôr Meibion Prysor yn canu Cywydd Croeso Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a'r Fro 2018, gan Iwan Morgan, yn y Cyngerdd Cyhoeddi (14eg Hydref 2017, Ysgol y Moelwyn).

Maddeuwch y gwaith camera a sain simsan!


CYWYDD CROESO GŴYL CERDD DANT BLAENAU FFESTINIOG A'R FRO 2018

Yn wresog rhoddwn groeso
Yma i’r Ŵyl a geir ym mro
Gwythïen y lechen las,
A heddiw, mae mor addas
Datgan i ‘swyn y tannau’
Angerdd cerdd i’n bywiocáu.

O rwbel ei chwareli
Yn nyddiau heth, cododd hi
Lenorion, cerddorion ddaeth
Yn gewri drwy ragoriaeth;
Diwylliant diwydiant oedd
Yn rhodio hyd ei strydoedd.

I sain cordiau tannau tyn
Doi aelwyd ‘Llys y Delyn’
Yn fan trafod gosodiad,
A rhoddi i glws gerddi gwlad
Liaws o gyfalawon –
Rhai yn lleddf a rhai yn llon.

Do, heb os, daeth newid byd
I faeddu sawl celfyddyd,
Er y Gymraeg yma rydd
Lifeiriant i leferydd
Ei chymdogol drigolion –
Un dre’ o fil yw’r dref hon!

        Iwan Morgan


11.9.17

Gŵyl Cerdd Dant Llandysul 2017

Cofrestru

Cofiwch fod y drefn newydd o gofrestru ar-lein yn weithredol eleni ar gyfer cystadlu yng Ngŵyl
Cerdd Dant Llandysul a'r Fro 2017.

Dyddiad cau cofrestru i gystadlu yw 1af, Hydref, 2017.


Ffurflen gofrestru ar wefan Cymdeithas Cerdd Dant Cymru


-------
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ar ddydd Sadwrn, 7fed o Hydref, 2017 am 2:00 o'r gloch yng Nghanolfan Fowlio, Maes Parcio San Pedr, Caerfyrddin (SA31 1QP) dan Lywyddiaeth a gwahoddiad Llywydd y Gymdeithas - Meinir Lloyd (Maesaleg).

Croeso cynnes i bawb - dewch i gefnogi.

12.7.17

Logo'r Ŵyl


Llongyfarchiadau mawr, a diolch hefyd i Erin Roberts, Blwyddyn 9, Ysgol y Moelwyn, am ddylunio logo buddugol ar gyfer Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018.Ar ôl i feirniaid y gystadleuaeth ddewis cynllun Erin, mi gafodd y logo ei orffen yn broffesiynol gan Steven Edwards, a'i gyflwyno mewn gwahanol ffurfiau ar gyfer gwahanol ddefnydd. Diolch yn fawr iddo yntau hefyd.
Gobeithio eich bod yn cytuno'i fod yn gynllun trawiadol ac effeithiol.