11.11.17

Y Cywydd Croeso

Dyma fideo o Gôr Meibion Prysor yn canu Cywydd Croeso Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a'r Fro 2018, gan Iwan Morgan, yn y Cyngerdd Cyhoeddi (14eg Hydref 2017, Ysgol y Moelwyn).

Maddeuwch y gwaith camera a sain simsan!


CYWYDD CROESO GŴYL CERDD DANT BLAENAU FFESTINIOG A'R FRO 2018

Yn wresog rhoddwn groeso
Yma i’r Ŵyl a geir ym mro
Gwythïen y lechen las,
A heddiw, mae mor addas
Datgan i ‘swyn y tannau’
Angerdd cerdd i’n bywiocáu.

O rwbel ei chwareli
Yn nyddiau heth, cododd hi
Lenorion, cerddorion ddaeth
Yn gewri drwy ragoriaeth;
Diwylliant diwydiant oedd
Yn rhodio hyd ei strydoedd.

I sain cordiau tannau tyn
Doi aelwyd ‘Llys y Delyn’
Yn fan trafod gosodiad,
A rhoddi i glws gerddi gwlad
Liaws o gyfalawon –
Rhai yn lleddf a rhai yn llon.

Do, heb os, daeth newid byd
I faeddu sawl celfyddyd,
Er y Gymraeg yma rydd
Lifeiriant i leferydd
Ei chymdogol drigolion –
Un dre’ o fil yw’r dref hon!

        Iwan Morgan


11.9.17

Gŵyl Cerdd Dant Llandysul 2017

Cofrestru

Cofiwch fod y drefn newydd o gofrestru ar-lein yn weithredol eleni ar gyfer cystadlu yng Ngŵyl
Cerdd Dant Llandysul a'r Fro 2017.

Dyddiad cau cofrestru i gystadlu yw 1af, Hydref, 2017.


Ffurflen gofrestru ar wefan Cymdeithas Cerdd Dant Cymru


-------
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ar ddydd Sadwrn, 7fed o Hydref, 2017 am 2:00 o'r gloch yng Nghanolfan Fowlio, Maes Parcio San Pedr, Caerfyrddin (SA31 1QP) dan Lywyddiaeth a gwahoddiad Llywydd y Gymdeithas - Meinir Lloyd (Maesaleg).

Croeso cynnes i bawb - dewch i gefnogi.

12.7.17

Logo'r Ŵyl


Llongyfarchiadau mawr, a diolch hefyd i Erin Roberts, Blwyddyn 9, Ysgol y Moelwyn, am ddylunio logo buddugol ar gyfer Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018.Ar ôl i feirniaid y gystadleuaeth ddewis cynllun Erin, mi gafodd y logo ei orffen yn broffesiynol gan Steven Edwards, a'i gyflwyno mewn gwahanol ffurfiau ar gyfer gwahanol ddefnydd. Diolch yn fawr iddo yntau hefyd.
Gobeithio eich bod yn cytuno'i fod yn gynllun trawiadol ac effeithiol.

8.6.17

Bash yn y Beudy

Lluniau sâl ond noson arbennig! Diolch i bawb fu'n rhan o'r trefniadau.

Band Arall yn gwthio'r cwch i'r dwr, a'r haul dal i dywynnu
Dawnsio gwerin... o ryw fath!


Hefin a Pops wedi ymuno â'r lein-yp
"Moliannwn oll yn llo-o-on..."
Cantorion 'Tri Gog a Hwntw' yn morio; er mae'n edrych yn debycach i chwech neu saith Gog ac un Hwntw i mi...[Diweddarwyd y dudalen ar y 18fed o Fehefin 2017. Lluniau PW]