12.7.17

Logo'r Ŵyl


Llongyfarchiadau mawr, a diolch hefyd i Erin Roberts, Blwyddyn 9, Ysgol y Moelwyn, am ddylunio logo buddugol ar gyfer Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018.Ar ôl i feirniaid y gystadleuaeth ddewis cynllun Erin, mi gafodd y logo ei orffen yn broffesiynol gan Steven Edwards, a'i gyflwyno mewn gwahanol ffurfiau ar gyfer gwahanol ddefnydd. Diolch yn fawr iddo yntau hefyd.
Gobeithio eich bod yn cytuno'i fod yn gynllun trawiadol ac effeithiol.

8.6.17

Bash yn y Beudy

Lluniau sâl ond noson arbennig! Diolch i bawb fu'n rhan o'r trefniadau.

Band Arall yn gwthio'r cwch i'r dwr, a'r haul dal i dywynnu
Dawnsio gwerin... o ryw fath!


Hefin a Pops wedi ymuno â'r lein-yp
"Moliannwn oll yn llo-o-on..."
Cantorion 'Tri Gog a Hwntw' yn morio; er mae'n edrych yn debycach i chwech neu saith Gog ac un Hwntw i mi...[Diweddarwyd y dudalen ar y 18fed o Fehefin 2017. Lluniau PW]

11.5.17

Cymanfa Ganu

Cynhelir Gymanfa Ganu Eglwysi Undebol Blaenau Ffestiniog a'r Cylch ar ddydd Sul Mai 21ain, yn Eglwys y Bowydd. Bydd casgliad oedfa'r bore a'r Gymanfa cael ei roi i gronfa Gŵyl Cerdd Dant Stiniog a'r Fro 2018.

10 y bore Y Parch John Owen

5.30yh Y Gymanfa.

Arweinydd- Iwan Morgan;
Organyddes- Wenna Francis Jones

Yn cynnwys eitemau gan:
Côr Meibion y Moelwyn
Y Côr Cymysg
Côr Rhianedd y Moelwyn
Disgyblion ysgolion Tanygrisiau, Maenofferen, Manod, Bro Cynfal ac Edmwnd Prys,
ac Ysgol y Moelwyn.

Croeso cynnes i bawb.9.5.17

Newyddion o'r Gymdeithas Cerdd Dant

Llogi Telynau 2017-18

Os am logi telyn gan y Gymdeithas Cerdd Dant am y cyfnod Medi 2017 - Awst 2018 dyma'r ffurflenni a'r rheolau.

 

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ceisiadau yw 31ain o Fai.


Cwrs Gosod a Chyfeilio Cerdd Dant 2017
 

Cynhelir gwrs Gosod a Chyfeilio preswyl eleni yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod ar y 1af - 3ydd o Fedi, 2017.

Mae'r cwrs yn hynod boblogaidd felly archebwch le yn syth. Cwblhewch y ffurflen gofrestru YMA a'i dychwelyd ynghyd â blaendal o £30 i sicrhau lle.15.3.17

Y Pwyllgor Telyn

Dyma'r criw wedi ymgynull i drafod y testunau a'r trefniadau a llawer mwy!


Yr aelodau ydi:                                                                       🎼🎶🎶🎶✔
Dylan Rowlands
Bethan Eleri Roberts
Lona Wyn Williams
Rhianwen Pugh
Gwenlli Mai Jones

Os hoffech chi gyfrannu i waith unrhyw un o'r is-bwyllgorau, cysylltwch!